Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu pod nazwą Mariposa (właściciel: Mariposa S.C.REGON:142934280, NIP: 5222978878, ul. Twarda 62A, 00-818 Warszawa)mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.endermologia-warszawa.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na usługę, którą jest zainteresowany. Wybrana usługa zostaje zamówiona za pomocą opcji „KOSZYK”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym www.endermologia-warszawa.plnie jest potrzebna rejestracja.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym www.endermologia-warszawa.pl.
 5. W zamówieniu, Klient wskazuje:
 6. zamawianą usługę i liczbę sztuk;
 7. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.;
 8. sposób płatności;
 9. dane kontaktowe: numery telefonów, email;
 10. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Dostawcą usługi.
 11. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość usług.
 12. Realizacja usługi jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w salonie Mariposa, ul. Twarda 62A, Warszawa.
 13. Zamówienie jest realizowane w dowolnym czasie, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dokonania transakcji.
 14. Umowienie wizyty odbywa się za pośrednictwem telefonu – 791 – 304 – 301.
 15. Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia, wynikającej z błędnie podanego przez Klienta numeru zamówienia. Realizacja usługi odbywa się w godzinach pracy salonu Mariposa.

Ceny

 1. Sklep Internetowy https://endermologia-warszawa.pl/ zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.endermologia-warszawa.pl i oferuje usługi znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.endermologia-warszawa.pl:
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. zamieszczone przy oferowanej usłudze.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.endermologia-warszawa.pl przy usłudze w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.endermologia-warszawa.pl  po dokonaniu przez Klienta wyboru usług i formy płatności.
 7. Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.plzastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

 

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Dostawcą telefonicznie (tel. 791 – 304 – 301) bądź mailowo: kontakt@endermologia-warszawa.pl
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.
 4. Klient może zrezygnować z dokonanego zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Warunkiem rezygnacji jest nie skorzystanie z wykupionych wcześniej usług.

Płatności

 1. Zapłaty za usługę, można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym.
 2. Płatności można dokonać:

o    kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB;

o    elektronicznym transferem bankowym większości banków w Polsce;

o    tradycyjnym przelewem bankowym.

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.endermologia-warszawa.pl i wpływie płatności na konto …………………..pl.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
 3. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie przelewy24.pl

 

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie usługi dostępne w Sklepie Internetowym www.endermologia-warszawa.pl  objęte są gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy  www.endermologia-warszawa.pl rozpatrzył reklamację jestd ostarczenie do firmy Mariposa S.C.pisemnej reklamacji.
 4. W przypadku odesłania reklamacji do Mariposa S.C. za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl nie zwróci należności za przesyłkę.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl zwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym www.endermologia-warszawa.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego www.endermologia-warszawa.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.endermologia-warszawa.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep www.endermologia-warszawa.pl
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego www.endermologia-warszawa.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez www.endermologia-warszawa.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Obecność usług w cenniku Sklepu Internetowego www.endermologia-warszawa.pl nie oznacza dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl
 3. Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl lnie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.endermologia-warszawa.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1stycznia 2018r.
 7. Sklep Internetowy www.endermologia-warszawa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.endermologia-warszawa.pl
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Mariposa S.C.